L’impedimento all’azione fa progredire l’azione. Ciò che sta sulla strada diventa la strada” Marco Aurelio Pensieri Stralci

“Non considerare le cose assenti come se ci fossero già, ma, fra le presenti, scegli quelle più favorevoli e grazie a queste ricordati di come le cercheresti, se non ci fossero.” 

LIBRO VII,27

Μὴ τὰ ἀπόντα ἐννοεῖν ὡς ἤδη ὄντα, ἀλλὰ τῶν παρόντων τὰδεξιώτατα ἐκλογίζεσθαι καὶ τούτων χάριν ὑπομιμνῄσκεσθαι πῶςἂν ἐπεζητεῖτο, εἰ μὴ παρῆν. ἅμα μέντοι φυλάσσου, μὴ διὰ τοῦοὕτως ἀσμενίζειν αὐτοῖς ἐθίσῃς ἐκτιμᾶν αὐτά, ὥστε, ἐάν ποτεμὴ παρῇ, ταραχθήσεσθαι.

“Se sei afflitto da qualche causa esterna, non è questa ciò che ti molesta veramente, ma il giudizio che ne dai, e questo sì, puoi annullarlo immediatamente”.

“Le nostre azioni possono essere ostacolate, ma non può esserci impedimento alle nostre intenzioni o alla nostra disposizione d’animo. Perché possiamo modificarci e adattarci. 
La mente adatta e converte ai suoi scopi gli ostacoli al nostro agire. 
L’impedimento all’azione fa progredire l’azione. Ciò che sta sulla strada diventa la strada”.  
XX,Libro V
Καθ ἕτερον μὲν λόγον ἡμῖν ἐστιν οἰκειότατον ἄνθρωπος, καθ ὅσον εὖ ποιητέον αὐτοὺς καὶ ἀνεκτέον· καθ ὅσον δὲ ἐνίστανταί τινες εἰς τὰ οἰκεῖα ἔργα, ἕν τι τῶν ἀδιαφόρων μοι γίνεται ὁ ἄνθρωπος οὐχ ἧσσον ἢ ἥλιος ἢ ἄνεμος ἢ θηρίον. Ὑπὸ τούτων δὲ ἐνέργεια μέν τις ἐμποδισθείη ἄν, ὁρμῆς δὲ καὶ διαθέσεως οὐ γίνεται ἐμπόδια διὰ τὴν ὑπεξαίρεσιν καὶ τὴν περιτροπήν. 
Περιτρέπει γὰρ καὶ μεθίστησι πᾶν τὸ τῆς ἐνεργείας κώλυμα ἡ διάνοια εἰς τὸ προηγούμενον καὶ πρὸ ἔργου γίνεται τὸ τοῦ ἔργου τούτου ἐφεκτικὸν καὶ πρὸ ὁδοῦ τὸ τῆς ὁδοῦ ταύτης ἐνστατικόν.

Sotto certi aspetti, l’uomo è per noi tutto ciò che ci è più vicino, perché, nei nostri rapporti con i nostri simili, dobbiamo far loro del bene e tollerarli; ma poiché l’uomo ostacola l’adempimento dei miei doveri personali, allora l’uomo diventa per me un essere indifferente, ogni cosa, come potrebbe essere, sia il sole, sia il vento, sia qualsiasi animale.

Anche loro, in certi casi, possono fermare la mia attività; ma, in fondo, questi non sono veri ostacoli alla mia volontà e alle mie disposizioni morali, perché posso sempre o astrarmi dalle cose o dar loro un’altra svolta.
Il pensiero, infatti, trasforma tutto ciò che ostacolava la nostra attività e lo utilizza per il suo primo scopo; e allora ciò che ti ha impedito di agire facilita la tua azione; ciò che ti ha ostacolato ti aiuta a percorrere quella stessa strada.

“E  ricordati inoltre che ognuno di noi vive solo questo breve istante che è il presente, il resto è già vita passata, o incerto avvenire. Breve è quindi il tempo che ognuno di noi vive”.
(Libro III, 10)

“Tutto quello che è possibile all’uomo non può essere al di là delle tue forze”.
(Libro VI, 19)

Μή, εἴ τι αὐτῷ σοὶ δυσκαταπόνητον, τοῦτο ἀνθρώπῳ ἀδύνατον ὑπολαμβάνειν, ἀλλ εἴ τι ἀνθρώπῳ δυνατὸν καὶ οἰκεῖον, τοῦτο καὶ σεαυτῷ ἐφικτὸν νομίζειν.

“Alcuni vanno alla ricerca di luoghi in cui ritirarsi, in campagna, al mare o sui monti, e anche tu hai l’abitudine di desiderare ardentemente tutto questo. Però è quanto mai sciocco, dato che puoi in ogni momento tu lo voglia, ritirarti in te stesso. Perché in nessun luogo più tranquillo e calmo della propria anima ci si può ritirare; soprattutto se si hanno dentro di sé i principi tali, che , al solo contemplarli, si acquista una perfetta serenità” 
(Libro IV, 3)

Ἀναχωρήσεις αὑτοῖς ζητοῦσιν ἀγροικίας καὶ αἰγιαλοὺς καὶ ὄρη, εἴωθας δὲ καὶ σὺ τὰ τοιαῦτα μάλιστα ποθεῖν. ὅλον δὲ τοῦτο ἰδιωτικώτατόν ἐστιν, ἐξόν, ἧς ἂν ὥρας ἐθελήσῃς, εἰς ἑαυτὸν ἀναχωρεῖν. οὐδαμοῦ γὰρ οὔτε ἡσυχιώτερον οὔτε ἀπραγμονέστερον ἄνθρωπος ἀναχωρεῖ ἢ εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μάλισθ ὅστις ἔχει ἔνδον τοιαῦτα, εἰς ἃ ἐγκύψας ἐν πάσῃ εὐμαρείᾳ εὐθὺς γίνεται˙ τὴν δὲ εὐμάρειαν οὐδὲν ἄλλο λέγω ἢ εὐκοσμίαν. συνεχῶς οὖν δίδου σεαυτῷ ταύτην τὴν ἀναχώρησιν καὶ ἀνανέου σεαυτόν˙ βραχέα δὲ ἔστω καὶ στοιχειώδη ἃ εὐθὺς ἀπαντήσαντα ἀρκέσει εἰς τὸ πᾶσαν λύπην ἀποκλύσαι καὶ ἀποπέμψαι σε μὴ δυσχεραίνοντα ἐκείνοις ἐφ ἃ ἐπανέρχῃ. τίνι γὰρ δυσχερανεῖς; τῇ τῶν ἀνθρώπων κακίᾳ; ἀναλογισάμενος τὸ κρῖμα, ὅτι τὰ λογικὰ ζῷα ἀλλήλων ἕνεκεν γέγονε καὶ ὅτι τὸ ἀνέχεσθαι μέρος τῆς δικαιοσύνης καὶ ὅτι ἄκοντες ἁμαρτάνουσι καὶ πόσοι ἤδη διεχθρεύσαντες, ὑποπτεύσαντες, μισήσαντες, διαδορατισθέντες ἐκτέτανται, τετέφρωνται, παύου ποτέ. ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ τῶν ὅλων ἀπονεμομένοις δυσχερανεῖς; ἀνανεωσάμενος τὸ διεζευγμένον τό˙ ἤτοι πρόνοια ἢ ἄτομοι, καὶ ἐξ ὅσων ἀπεδείχθη ὅτι ὁ κόσμος ὡσανεὶ πόλις. ἀλλὰ τὰ σωματικά σου ἅψεται ἔτι; ἐννοήσας ὅτι οὐκ ἐπιμίγνυται λείως ἢ τραχέως κινουμένῳ πνεύματι ἡ διάνοια, ἐπειδὰν ἅπαξ ἑαυτὴν ἀπολάβῃ καὶ γνωρίσῃ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν, καὶ λοιπὸν ὅσα περὶ πόνου καὶ ἡδονῆς ἀκήκοας καὶ συγκατέθου. ἀλλὰ τὸ δοξάριόν σε περισπάσει; ἀπιδὼν εἰς τὸ τάχος τῆς πάντων λήθης καὶ τὸ χάος τοῦ ἐφ ἑκάτερα ἀπείρου αἰῶνος καὶ τὸ κενὸν τῆς ἀπηχήσεως καὶ τὸ εὐμετάβολον καὶ ἄκριτον τῶν εὐφημεῖν δοκούντων καὶ τὸ στενὸν τοῦ τόπου, ἐν ᾧ περιγράφεται˙ ὅλη τε γὰρ ἡ γῆ στιγμὴ καὶ ταύτης πόστον γωνίδιον ἡ κατοίκησις αὕτη; καὶ ἐνταῦθα πόσοι καὶ οἷοί τινες οἱ ἐπαινεσόμενοι; λοιπὸν οὖν μέμνησο τῆς ὑποχωρήσεως τῆς εἰς τοῦτο τὸ ἀγρίδιον ἑαυτοῦ καὶ πρὸ παντὸς μὴ σπῶ μηδὲ κατεντείνου, ἀλλὰ ἐλεύθερος ἔσο καὶ ὅρα τὰ πράγματα ὡς ἀνήρ, ὡς ἄνθρωπος, ὡς πολίτης, ὡς θνητὸν ζῷον. ἐν δὲ τοῖς προχειροτάτοις, εἰς ἃ ἐγκύψεις, ταῦτα ἔστω τὰ δύο˙ ἕν μέν, ὅτι τὰ πράγματα οὐχ ἅπτεται τῆς ψυχῆς, ἀλλ ἔξω ἕστηκεν ἀτρεμοῦντα, αἱ δὲ ὀχλήσεις ἐκ μόνης τῆς ἔνδον ὑπολήψεως˙ ἕτερον δέ, ὅτι πάντα ταῦτα, ὅσα ὁρᾷς, ὅσον οὐδέπω μεταβαλεῖ καὶ οὐκ ἔτι ἔσται˙ καὶ ὅσων ἤδη μεταβολαῖς αὐτὸς παρατετύχηκας, συνεχῶς διανοοῦ. ὁ κόσμος ἀλλοίωσις, ὁ βίος ὑπόληψις.

Il Pugile a riposo e la Vittoria

“L’esposizione congiunta di questi due straordinari bronzi permetterà di dar vita a un dialogo ‘impossibile’ tra il mondo ellenistico e il mondo romano, offrendoci una preziosa narrazione sul polimorfo simbolismo della Vittoria, da Nike sportiva ad emblema della pax latina, qui rappresentate da due capolavori dell’arte universale. Il Pugilatore in riposo, incarna alcuni dei valori nei quali il mondo romano affondò le proprie radici culturali”, commenta la Presidente Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli. “Il Pugile e la Vittoria, visitabile sino al 29 Ottobre 2023 nel Parco Archeologico di Brescia Romana con uno spettacolare allestimento curato dall’architetto Juan Navarro Baldeweg, sarà l’occasione per ridurre la distanza cronologica, che ha separato le due opere in antico, traendo forza dalla relazione che intercorre tra esse. Nello spazio dell’aula del tempio romano di Brescia, con contrappunti armonici, si dipanerà una narrazione concettuale e poetica sui valori assoluti che queste sculture rappresentano e che mantengono ancora intatti nel nostro tempo”.

Così si sperimenta il coraggio vero, che non è sottoposto all’arbitrio altrui..Sic verus ille animus et in alienum non venturus arbitrium probatur

XIII. SENECA LUCILIO SUO SALUTEM
Multum tibi esse animi scio; nam etiam antequam instrueres te praeceptis salutaribus et dura vincentibus, satis adversus fortunam placebas tibi, et multo magis postquam cum illa manum conseruisti viresque expertus es tuas, quae numquam certam dare fiduciam sui possunt nisi cum multae difficultates hinc et illinc apparuerunt, aliquando vero et propius accesserunt.
Sic verus ille animus et in alienum non venturus arbitrium probatur; haec eius obrussa est.
Non potest athleta magnos spiritus ad certamen afferre qui numquam suggillatus est: ille qui sanguinem suum vidit, cuius dentes crepuere sub pugno, ille qui subplantatus ad versarium toto tulit corpore nec proiecit animum proiectus, qui quotiens cecidit contumacior resurrexit, cum magna spe descendit ad pugnam.
Ergo, ut similitudinem istam prosequar, saepe iam fortuna supra te fuit, nec tamen tradidisti te, sed subsiluisti et acrior constitisti; multum enim adicit sibi virtus lacessita.
So che hai molto coraggio; anche prima che temprassi il tuo spirito con insegnamenti salutari e utili per superare le avversità della vita, eri già piuttosto soddisfatto del tuo atteggiamento di fronte alla sorte e ancor più lo sei ora dopo averla affrontata con decisione e aver provato le tue forze; in queste non si può mai confidare con sicurezza finché non si presentino numerose, e talvolta incalzanti, difficoltà da ogni parte.
Così si sperimenta il coraggio vero, che non è sottoposto all’arbitrio altrui: è la prova del fuoco.
Un atleta non può combattere con accanimento se non è già livido per le percosse: chi ha visto il proprio sangue e ha sentito i denti scricchiolare sotto i pugni, chi è stato messo a terra e schiacciato dall’avversario e, umiliato, non si è perso d’animo, chi si è rialzato più fiero, dopo ogni caduta, va a combattere con buone speranze di vittoria.

Quindi, per continuare con questo paragone, molte volte ormai hai subito l’assalto del destino; tu, però non ti sei arreso, ma sei balzato in piedi e hai resistito con maggior fermezza: il valore, quando è sfidato, si moltiplica.

Disco di Nembra

La più Antica raffigurazione Cosmica risalente a 4.000 anni fa
Nonostante tutte le ipotesi che sono state formulate, il mistero connesso alla rappresentazione astronomica presente su questo reperto archeologico rimane pressoché tale in quanto non esiste alcuna possibilità di verificare tali ipotesi, ne quella dell’eclisse che sembra essere la più probabile, ne quella delle fasi lunari, ne quella del Sole e della Luna. 

Le spade e le asce rinvenute insieme al disco d Nebra sul Mittelberg
Tre fasi di misurazione astronomica con il disco posizionato sul monte Mittelberg, Successivamente: solstizio d’estate; equinozi primavera/autunno; solstizio d’inverno. Opera propria Rainer Zenz. Dominio pubblico.

A 20 chilometri di distanza dal Mittelberg si trova il celebre Cerchio di Goseck che risale al V millennio a. C. Formato da fossati concentrici e da palizzate, era usato come calendario astronomico e testimonia, quindi, la presenza di conoscenze ben definite sui movimenti degli astri nell’Europa del Neolitico.

I Ching: Il libro dei mutamenti 易經 易经 

Trigrammi
乾 qiánCielo 天
坤 kūnTerra 地
震 zhènTuono 雷
坎 kǎnAcqua 水
艮 gènMonte 山
巽 xùnVento 風
離 Fuoco 火
兌 duìLago 泽

«Esamina dapprima le parole,
medita tutto ciò che esse intendono,
le norme fisse allora si palesano.
Se tu però non sarai l’uomo giusto,
a te il significato non si svela.»


1 乾 (qián) Forza
Il trigramma interno (inferiore) è (乾 qián) forza = (天) paradiso, e il trigramma esterno è il medesimo.
Potere, Creatività, Instancabilità

乾:元亨,利貞。

Qian (rappresenta) ciò che è grande e originario, penetrante, vantaggioso, corretto e fermo.


2 坤 (kūn) Campo
Altre varianti includono “il ricettivo”, “l’acquiescenza” e “il flusso”. Il suo trigramma interno (inferiore) è (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno (superiore) è identico.
Sensibilità, Docilità, Arrendevolezza.


3 屯 (zhūn)

Sgermogliare Altre varianti includono “difficoltà all’inizio”, “raccolta di sostegno” e “accaparramento”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☵ (坎 kǎn) gorge = (水) acqua.
Progettualità per il futuro, Capacità nel Problem Solving, Organizzazione.


4 蒙 (méng)

Stoltezza giovanile Altre varianti includono “follia giovanile”, “il giovane germoglio” e “scoperta”. Il suo trigramma interno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua. Il suo trigramma esterno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna.
Apprendimento, Principiante, Molto da imparare.


5 需 (xū)

Altre varianti includono “in attesa”, “inumidito” e “in arrivo”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua. Pazienza, Pausa, Attesa.
6 訟 (sòng) La Lite Altre varianti includono “conflitto” e “causa”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo.
Conflitto. Confrontarsi.


7 師 (shī)

Altre varianti includono “l’esercito” e “le truppe”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua e il suo trigramma esterno (superiore) è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra.


8 比 (bǐ)

Altre varianti includono “tenere insieme” e “alleanza”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua.


9 小畜 (xiǎo xù)

Altre varianti includono “il potere addomesticante del piccolo” e “piccolo raccolto”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☴ (巽 xùn) terra = (風) vento.


10 履 (lǚ)

Altre varianti includono “camminare (condotta)” e “continuare”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo.


11 泰 (tài)

Altre varianti includono “pace” e “grandezza”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra.


12 否 (pǐ)

Il Ristagno Altre variazioni includono “fermo (stagnazione)” e “persone egoiste”. Il suo trigramma interno (inferiore) è (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo.


13 同人 (tóng rén)

Altre varianti includono “comunione con uomini” e “riunione di uomini”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo.


14 大有 (dà yǒu)

Il Possesso Grande Altre varianti includono “il possesso in grande misura” e “il grande possesso”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco.


15 謙 (qiān)

Altre varianti includono “modestia”. Il suo trigramma interno (inferiore) è (艮 gèn) legato = (山) montagna e il suo trigramma esterno (superiore) è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra.


16 豫 (yù)

Altre variazioni includono “entusiasmo” e “eccesso”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono.


17 隨 (suí)

Il suo trigramma interno (inferiore) è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☱ (兌 duì) open = (澤) palude.


18 蠱 (gŭ)

Altre varianti includono “lavoro su ciò che è stato rovinato (decadimento)”, decadimento e “ramo”.[1] Il suo trigramma interno (inferiore) è ☴ (巽 xùn) ground = (風) wind, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☶ (艮 gèn) bound = (山) mountain. Gu è il nome di un veleno a base di veleno tradizionalmente usato nella stregoneria cinese.


19 臨 (lín)

Altre varianti includono “avvicinamento” e “la foresta”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra.


20 觀 (guān)

Altre varianti includono “contemplazione (vista)” e “guardare in alto”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno (superiore) è ☴ (巽 xùn) suolo = (風) vento.


21 噬嗑 (shì kè)

Altre varianti includono “mordere” e “mordere e masticare”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono, e il suo trigramma esterno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco.


22 賁 (bì)

Altre varianti includono “grazia” e “lussuria”. Il suo trigramma interno (inferiore) è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno (superiore) è (艮 gèn) legato = (山) montagna.


23 剝 (bō)

Altre varianti includono “scindere” e “scuoiare”. Il suo trigramma interno è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna.


24 復 (fù)

Altre varianti includono “ritorno (il punto di svolta)”. Il suo trigramma interno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono, e il suo trigramma esterno è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra.


25 無妄 (wú wàng)

Altre varianti includono “innocenza (l’imprevisto)” e “pestilenza”. Il suo trigramma interno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono, e il suo trigramma esterno è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo.


26 大畜 (dà xù)

Altre varianti includono “il potere di addomesticamento del grande”, “grande deposito” e “energia potenziale”. Il suo trigramma interno è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo, e il suo trigramma esterno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna.


27 頤 (yí)

Altre varianti includono “gli angoli della bocca (che forniscono nutrimento)”, “mascelle” e “comfort/sicurezza”. Il suo trigramma interno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono, e il suo trigramma esterno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna.


28 大過 (dà guò)

Altre variazioni includono “preponderanza del grande”, “grande superamento” e “massa critica”. Il suo trigramma interno è ☴ (巽 xùn) suolo = (風) vento, e il suo trigramma esterno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude.


29 坎 (kǎn)

Altre varianti includono “l’abisso” (in senso oceanografico) e “intrappolamento ripetuto”. Il suo trigramma interno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua, e il suo trigramma esterno è identico.


30 離 (lí)

Altre varianti includono “l’attaccamento, il fuoco” e “la rete”. Il suo trigramma interno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno è identico. L’origine del personaggio ha le sue radici nei simboli degli uccelli dalla coda lunga come il pavone o la leggendaria fenice.


31 咸 (xián)

Altre varianti includono “influenza (corteggiamento)” e “sentimenti”. Il suo trigramma interno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna, e il suo trigramma esterno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude.


32 恆 (héng)

Altre variazioni includono “durata” e “costanza”. Il suo trigramma interno è ☴ (巽 xùn) ground = (風) wind, e il suo trigramma esterno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) thunder.


33 遯 (dùn)

Altre varianti includono “ritirata” e “cedere”. Il suo trigramma interno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna, e il suo trigramma esterno è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo.


34 大壯 (dà zhuàng)

Altre varianti includono “il potere del grande” e “grande maturità”. Il suo trigramma interno è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo, e il suo trigramma esterno è ☳ (震 zhèn) agitazione = (雷) tuono.


35 晉 (jìn)

Altre varianti includono “progress” e “aquas”. Il suo trigramma interno è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco.


36 明夷 (míng yí)

Altre varianti includono “brillantezza ferita” e “intelligenza nascosta”. Il suo trigramma interno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra.


37 家人 (jiā rén)

Altre varianti includono “la famiglia (il clan)” e “i membri della famiglia”. Il suo trigramma interno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno è ☴ (巽 xùn) terra = (風) vento.


38 睽 (kuí)

Altre varianti includono “opposizione” e “perversione”. Il suo trigramma interno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude, e il suo trigramma esterno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco.


38
蹇 (jiǎn)
Altre varianti includono “ostruzione” e “a piedi”. Il suo trigramma interno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna, e il suo trigramma esterno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua.


40 解 (xiè)
Altre varianti includono “liberazione” e “districato”. Il suo trigramma interno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua, e il suo trigramma esterno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono.


41 損 (sǔn)
Altre variazioni includono “diminuzione”. Il suo trigramma interno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude, e il suo trigramma esterno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna.


42 益 (yì)
Altre variazioni includono “aumento”. Il suo trigramma interno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono, e il suo trigramma esterno è ☴ (巽 xùn) ground = (風) vento.


43 夬 (guài)
Altre varianti includono “risolutezza”, “separazione” e “sfondamento”. Il suo trigramma interno è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo, e il suo trigramma esterno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude.


44 姤 (gòu)
Altre varianti includono “venire a incontrarsi” e “incontrarsi”. Il suo trigramma interno è ☴ (巽 xùn) terra = (風) vento, e il suo trigramma esterno è ☰ (乾 qián) forza = (天) cielo.


45 萃 (cuì)
Altre varianti includono “radunare insieme (ammassare)” e “finito”. Il suo trigramma interno è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra, e il suo trigramma esterno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude.


46 升 (shēng)
Altre varianti includono “spingere verso l’alto”. Il suo trigramma interno è ☴ (巽 xùn) terra = (風) vento, e il suo trigramma esterno è ☷ (坤 kūn) campo = (地) terra.


47 困 (kùn)
Altre varianti includono “oppressione (esaurimento)” e “impigliato”. Il suo trigramma interno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua, e il suo trigramma esterno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude.


48 井 (jǐng)
Altre varianti includono “il pozzo”. Il suo trigramma interno è ☴ (巽 xùn) suolo = (風) vento, e il suo trigramma esterno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua.


49 革 (gé)
Altre varianti includono “rivoluzione (muta)” e “la briglia”. Il suo trigramma interno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude.


50 鼎 (tǐng)
Altre varianti includono “il calderone”. Il suo trigramma interno è ☴ (巽 xùn) terra = (風) vento, e il suo trigramma esterno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco.


51 震 (zhèn)
Altre varianti includono “il risveglio (shock, tuono)” e “tuono”. Entrambi i suoi trigrammi interni ed esterni sono ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono.


52 艮 (gèn)
Altre varianti includono “fermo, montagna” e “fermo”. Entrambi i suoi trigrammi interni ed esterni sono legati a ☶ (艮 gèn) = (山) montagna.


53 漸 (jiàn)
Altre variazioni includono “sviluppo (progresso graduale)” e “avanzamento”. Il suo trigramma interno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna, e il suo trigramma esterno è ☴ (巽 xùn) suolo = (風) vento.


54 歸妹 (guī mèi)
Altre varianti includono “la fanciulla sposata” e “la fanciulla che ritorna”. Il suo trigramma interno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude, e il suo trigramma esterno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono.


55 豐 (fēng)
Altre variazioni includono “abbondanza” e “pienezza”. Il suo trigramma interno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno è ☳ (震 zhèn) agitazione = (雷) tuono.


56 旅 (lǚ)
Altre varianti includono “il viandante” e “in viaggio”. Il suo trigramma interno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna, e il suo trigramma esterno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco.


57 巽 (xùn)
Altre varianti includono “il gentile (il penetrante, vento)” e “calcoli”. Entrambi i suoi trigrammi interni ed esterni sono ☴ (巽 xùn) suolo = (風) vento.


58 兌 (duì)
Altre varianti includono “il gioioso, lago” e “usurpazione”. Entrambi i suoi trigrammi interni ed esterni sono ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude.


59 渙 (huàn)
Altre varianti includono “dispersione (dissoluzione)” e “dispersione”. Il suo trigramma interno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua, e il suo trigramma esterno è ☴ (巽 xùn) suolo = (風) vento.


60 節 (jié)
Altre variazioni includono “limitazione” e “moderazione”. Il suo trigramma interno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude, e il suo trigramma esterno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua.


61 中孚 (zhōng fú)
Altre varianti includono “verità interiore” e “ritorno centrale”. Il suo trigramma interno è ☱ (兌 duì) aperto = (澤) palude, e il suo trigramma esterno è ☴ (巽 xùn) suolo = (風) vento.


62 小過 (xiǎo guò)
Altre variazioni includono “preponderanza del piccolo” e “piccolo superamento”. Il suo trigramma interno è ☶ (艮 gèn) legato = (山) montagna, e il suo trigramma esterno è ☳ (震 zhèn) shake = (雷) tuono.


63 既濟 (jì jì)
Altre varianti includono “dopo il completamento” e “già completato” o “già fatto”. Il suo trigramma interno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco, e il suo trigramma esterno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua.


64 未濟 (wèi jì)
Altre variazioni includono “prima del completamento” e “non ancora completato”. Il suo trigramma interno è ☵ (坎 kǎn) gola = (水) acqua, e il suo trigramma esterno è ☲ (離 lí) radianza = (火) fuoco.

Nell’uso dei principî bisogna assomigliare al pancraziaste, non al gladiatore: questi, infatti, depone e riprende la spada che usa, mentre il primo la sua mano l’ha sempre e non deve far altro che serrarla.

Ὅμοιον εἶναι [δεῖ] ἐν τῇ τῶν δογμάτων χρήσει παγκρατιαστῇ, οὐχὶ μονομάχῳ· ὁ μὲν γὰρ τὸ ξίφος ᾧ χρῆται ἀποτίθεται καὶ ἀναιρεῖται· ὁ δὲ τὴν χεῖρα ἀεὶ ἔχει καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ συστρέψαι αὐτὴν δεῖ.
MARCUS AURELIUS – Τὰ εἰς ἑαυτόν XII

Tutto è opinione, e questa dipende da te. Quando vuoi, quindi, sopprimi l’opinione e, come chi ha doppiato il promontorio, troverai bonaccia, calma degli elementi e un golfo al riparo dei flutti.

Ὅτι πάντα ὑπόληψις καὶ αὕτη ἐπὶ σοί. ἆρον οὖν ὅτε θέλεις τὴν ὑπόληψιν καὶ ὥσπερ κάμψαντι τὴν ἄκραν γαλήνη, σταθερὰ πάντα καὶ κόλπος ἀκύμων.

[22]

  

其根在腳 Le radici sono nei piedi 太極拳經 Classici del TAIJI Chuan

「其根在腳。發於腿。主宰於腰。形於手指。由腳而腿、而腰、總須完整一氣。向前退後。乃能得機得勢。」

“La sua radice è nei piedi. Ha origine nelle gambe. Domina nella vita. Prende forma nelle dita. Dai piedi alle gambe e alla vita, deve essere sempre completa. Avanti e indietro, puoi ottenere il potere”.

其根在腳。發於腿。主宰於腰。形於手指。由腳而腿、而腰、總須完整一氣。向前退後。乃能得機得勢。

 La sua radice è nei piedi, ha origine nelle gambe, domina in vita e prende forma nelle dita. Dai piedi alle gambe fino alla vita, ci deve sempre essere un respiro completo, e solo quando ti muovi avanti e indietro puoi guadagnare slancio.

INTEGRAZIONE DEL MOVIMENTO

Chen Weiming spiega questo passaggio dei Classici con le seguenti parole:

“Disse Zhuang Zi. Al respiro dell’uomo. Boxe Tai Chi. Respira profondamente. Fino in cima. Posso scendere a 踵. Quindi cambia le sue radici nei piedi. Dal piede alla gamba. Dalla gamba in su alla vita. Dalla vita al dito. Completamente senza fiato. Così il Tai Chi mette le persone al dito. E quelli che cadono. Non solo il potere delle dita. Il suo potere viene dal tallone. E nemmeno la gente lo sa. Il sopravvento è la vita media. Ovunque non corrisponde. La natura può sfruttare il potere.

“Zhuangzi ha detto: l’uomo realizzato respira con i tacchi. Nell’arte del Taijiquan il respiro dovrebbe essere profondo e lungo: sopra dovrebbe arrivare alla testa, sotto dovrebbe arrivare ai talloni. Pertanto, quando si muove la radice dovrebbe essere nei piedi, dai piedi fino alle gambe e dalle gambe fino alla vita. Poi dalla vita fino alle dita, tutto completamente integrato in One Qi. A Taijiquan, quando si libera [su] un avversario che poi cade, non è solo la forza delle dita ma una forza che viene emessa dai talloni di cui l’avversario è inconsapevole. Dalle mani sopra, dai piedi sotto e dalla vita al centro non c’è luogo che non sia in corrispondenza reciproca. Ecco come si ottiene naturalmente l’opportunità e si ottiene il sopravvento. ”

太極拳經

太極拳經 山右王宗岳

十三勢論

一舉動周身俱要輕靈,尤須貫串。氣宜鼓盪,神宜內斂。無使有缺陷處,無使有凹凸處,無使有斷續處。其根在腳,發於腿,主宰於腰,行於手指。由腳而腿而腰,總須完整一氣,前進退後,乃能得機得勢。有不得機得勢處,身便散亂,其病必於腰腿求之。上下前後左右皆然。凡此皆是意,不在外面。有上即有下,有前即有後,有左即有右。如意要向上即寓下意,若將物掀起而加以挫之之意,斯其根自斷,乃壞之速而無疑。虛實宜分清楚,一處自有一處虛實,處處總此一虛實,周身節節貫串,無令絲毫間斷耳。

太極拳論

太極者,無極而生,動靜之機,陰陽之母也。動之則分,靜之則合,無過不及,隨曲就伸。人剛我柔謂之走,我順人背謂之黏。動急則急應,動緩則緩隨,雖變化萬端,而理為一貫。由著熟而漸悟懂勁,由懂勁而階及神明。然非功力之久,不能豁然貫通焉。

虛靈頂勁,氣沈丹田,不偏不倚,忽隱忽現。左重則左虛,右重則右杳。仰之則彌高,俯之則彌深,進之則愈長,退之則愈促。一羽不能加,蠅蟲不能落,人不知我,我獨知人,英雄所向無敵,蓋皆由此而及也。斯技旁門甚多,雖勢有區別,概不外乎壯欺弱、慢讓快耳!有力打無力,手慢讓手快,是皆先天自然之能,非關學力而有為也。察「四兩撥千金」之句,顯非力勝。觀耄耋能禦眾之形,快何能為?立如平準,活似車輪;偏沈則隨,雙重則滯。每見數年純功,不能運化者,率自為人制,雙重之病未悟耳。欲避此病,須知陰陽:黏即是走,走即是黏;陰不離陽,陽不離陰;陰陽相濟,方為懂勁。懂勁後愈練愈精,默識揣摩,漸至從心所欲。本是捨己從人,多誤捨近求遠,所謂差之毫釐,謬之千里,學者不可不詳辯焉!是為論。

太極拳解

長拳者。如長江大海。滔滔不絕。掤、(手履)、擠、按、採、挒、肘、靠。此八卦也。進步、退步、左顧、右盼、中定。此五行也。掤、(手履)、擠、按, 即乾、坤、坎、離, 四正方也。採、挒、肘、靠,即巽、震、兌、艮, 四斜角也。進、退、顧、盼、定。即金、木、水、火、土也。合之則為十三勢。此係武當張三丰祖師遺論, 欲天下豪傑延年益壽, 不徒作技藝之末也。

十三勢歌

十三總勢莫輕視,命意源頭在腰際。 變轉虛實須留意,氣遍周身不少滯。 靜中觸動動猶靜,因敵變化示神奇。 勢勢存心揆用意,得來不覺費工夫。 刻刻留心在腰間,腹內鬆淨氣騰然。 尾閭中正神貫頂,滿身輕利頂頭懸。 仔細留心向推求,屈伸開合聽自由。 入門引路須口授,工夫無息法自修。 若言體用何為準,意氣君來骨肉臣。 詳推用意終何在,益壽延年不老春。 歌兮歌兮百四十,字字真切義無遺。 若不向此推求去,枉費工夫遺嘆惜。

打手歌

掤履擠按須認真。上下相隨人難進。任他巨力來打我。牽動四兩撥千斤。引進落空合即出。粘連黏隨不丟頂。 又曰。彼不動。己不動。彼微動。己先動。勁似鬆非鬆。將展未展。勁斷意不斷。

十三勢行功心解

  以心行氣,務令沉著,乃能收斂入骨。以氣運身,務令順遂,乃能便利從心。精神能提得起,則無遲重之虞,所謂「頂頭懸」也。意氣須換得靈,乃有圓活之趣。所謂「變動虛實」也。發勁須沉者鬆淨,專注一方;立身須中正安舒,支撐八面。行氣如九曲珠,無往不利〈氣遍身軀之謂〉。運勁如百煉鋼,何堅不摧?形如捕兔之鶻,神如捕鼠之貓。靜如山嶽,動若江河。蓄勁如開弓,發勁如放箭。曲中求直,蓄而後發。力由脊發,步隨身換。收即是放,斷而復連。往復須有摺疊,進退須有轉換。極柔然後極堅硬,能呼吸然後能靈活。氣以直養而無害,勁以曲蓄而有餘。心為令。氣為旗,腰為纛。先求開展。後求緊湊,乃可臻於縝密矣。

  又曰:先在心,後在身,腹鬆,氣歛入,神舒體靜。刻刻在心切記,「一動無有不動,一靜無有不靜」。牽動往來氣貼背,斂入脊骨。內固精神 ,外示安逸。邁步如貓行,運勁如抽絲。全神意在精神,不在氣,在氣則滯。有氣者無力,無氣者純剛。氣若車輪,腰如車軸。

十三勢名目

攬雀尾。單鞭。提手上勢。白鶴亮翅。摟膝拗步。手揮琵琶勢。進步搬攔捶。如封似閉。抱虎歸山。攬雀尾。肘底看捶。倒輦猴。斜飛勢。提手上勢。白鶴亮翅。摟膝拗步。海底針。扇通臂。撇身捶。卻步搬 攔捶。上勢攬雀尾。單鞭。雲手。高探馬。左右分腳。轉身蹬腳。進步栽捶。翻身撇身捶。反身二起腳。上步挫捶。雙風貫耳。披身踢腳。轉身蹬腳。斜單鞭。野馬分鬃。玉女穿梭。單鞭。雲手下勢。金雞獨立。倒輦猴。斜飛勢。提手上勢。白鶴亮翅。摟膝拗步。海底針。扇通臂。上勢攬雀尾。單鞭。雲手。高探馬。十字擺連。摟膝指捶。上勢攬雀尾。單鞭下勢。上步七星。退步跨虎。轉腳擺連。彎弓射虎。上步攬雀尾。合太極。

Classici del Tai ChiTaijiquan Jing Shanyou Wang Zongyue
Teoria delle tredici potenze
Ogni movimento deve essere leggero e agile, soprattutto continuo. 
Il Qi dovrebbe essere turbolento e lo spirito dovrebbe essere trattenuto. 
Non ci sono difetti, né urti, né discontinuità. 
La sua radice è nei piedi, ha origine nelle gambe, domina nella vita e viaggia nelle dita. 
Dai piedi alle gambe alla vita, ci deve sempre essere una completa unità, e solo quando ti muovi avanti e indietro puoi guadagnare slancio. 
Se non c’è alcuna possibilità di ottenere potere, il corpo sarà disperso e la malattia si troverà nella vita e nelle gambe. 
Su, giù, davanti, dietro, sinistra e destra. 
Tutte queste sono intenzioni, non esterne. 
Dove c’è l’alto, c’è il basso, dove c’è il davanti, c’è il dietro, e dove c’è la sinistra, c’è la destra. 
Se l’intenzione è di salire, significa il rovescio della medaglia.Se sollevi qualcosa e provi a metterlo giù, allora la sua radice sarà tagliata da sola e sarà distrutta rapidamente e senza dubbio. 
Il virtuale e il reale dovrebbero essere chiaramente distinti, un luogo ha la sua parte di virtuale e reale, e c’è sempre lo stesso virtuale e reale ovunque, che attraversa tutto il corpo, senza la minima interruzione.
Teoria del Tai Chi
Le persone di Taiji sono nate dall’infinito, la macchina del movimento e dell’immobilità, e la madre di yin e yang. 
Se è in movimento, sarà diviso, se è fermo, sarà unito, se non c’è niente che non va, si allungherà con il canto. 
Quando una persona è ferma, io sono morbido, il che si chiama camminare, e quando seguo la schiena degli altri, si chiama appiccicosità. 
Se ti muovi rapidamente, rispondi rapidamente e se ti muovi lentamente, segui lentamente.Sebbene ci siano molti cambiamenti, il motivo è coerente. 
Comprendere e comprendere gradualmente l’energia dalla familiarità e dalla comprensione dell’energia al rango e al dio. 
Tuttavia, se non hai molto tempo di abilità, non puoi penetrarlo improvvisamente.
Xu Ling è vigoroso, affonda nel dantian, imparziale, tremolante. 
Se la sinistra è pesante, la sinistra sarà vuota, e se la destra è pesante, la destra sarà vuota. 
Se guardi in alto, diventerai più alto, se ti inchinerai, diventerai più profondo, se entri, diventerai più lungo, e se torni indietro, diventerai più veloce. 
Non si può aggiungere una piuma, non può cadere una mosca, la gente non mi conosce, io solo conosco gli altri, un eroe è invincibile e tutto è coperto. 
Ci sono molte sette della tecnologia Si, anche se ci sono differenze di potenziale, non è altro che il forte bullismo del debole, lento che lascia il posto alle orecchie veloci! 
Battiti potenti deboli, mani lente lasciano il posto a mani veloci, queste sono tutte abilità innate e naturali, non legate all’abilità accademica ma al successo. 
Osservando la frase “quattro o due quadranti mille pezzi d’oro”, è ovvio che non è potente. 
Vedendo la forma di un vecchio che può resistere alla folla, cosa può fare velocemente? 
Stare in piedi è come livellare, muoversi come una ruota; se è pesante, seguirà, e se è doppia, ristagnerà. 
Ogni pochi anni di puro kung fu, coloro che non possono essere trasportati e trasformati, sono autocontrollati e la doppia malattia non è stata realizzata. 
Se vuoi evitare questa malattia, devi conoscere yin e yang: attaccare significa camminare e camminare significa attaccare, yin non può essere separato da yang e yang non può essere separato da yin; 
Dopo aver compreso la forza, più pratichi, più raffinato sarai e sarai in grado di fare ciò che vuoi gradualmente. 
Questo è abbandonare se stessi e seguire gli altri, e si fanno molti errori per abbandonare il vicino e cercare il lontano.La cosiddetta differenza è lontana mille miglia, e gli studiosi devono argomentare in dettaglio! 
È per la teoria.
Soluzione Tai Chi
pugile lungo. 
Come il fiume Yangtze e il mare. 
Eloquente. 
Spingi, (scarpa a mano), stringi, premi, raccogli, spingi, gomiti, affidati. 
Anche questo pettegolezzo. 
Avanza, fai un passo indietro, guarda a sinistra, guarda a destra e al centro. 
Anche questi cinque elementi. 
掤, (scarpa a mano), stringi e premi, cioè Qian, Kun, Kan e Li, quattro quadrati. 
Cai, 挒, gomito e affidamento, cioè Xun, Zhen, Dui e Gen, sono anch’essi quattro angoli obliqui. 
Avanza, ritirati, guarda, spera, stabilisciti. 
Cioè, metallo, legno, acqua, fuoco e terra. 
La combinazione è di tredici potenziali. 
Questo è il commento postumo di Zhang Sanfeng, il fondatore di Wudang.Non è solo la fine dell’abilità che vuole che gli eroi del mondo prolunghino le loro vite.
Tredici potenziali canzoni
Non sottovalutare l’andamento generale del tredicesimo, la fonte del destino è in vita. 
Devi prestare attenzione a cambiare il virtuale e il reale, poiché c’è molta stagnazione in tutto il corpo. 
Nell’immobilità, il movimento è ancora silenzioso e il nemico cambia per mostrare la magia. 
Lo slancio è intenzionale e intenzionale e ci vuole uno sforzo per ottenerlo. 
Presta sempre attenzione alla vita e l’addome sarà rilassato e pulito. 
La coda è centrata e la testa è diritta, tutto il corpo è leggero e affilato e la testa pende. 
Presta attenzione a spingere e cercare, piegare e allungare, aprire e chiudere e ascoltare la libertà. 
Le guide introduttive devono essere dettate e lo studio autonomo non può essere fatto senza sforzo. 
Se dici qual è lo standard, il re della mente e dello spirito viene dal ministro della carne e del sangue. 
Qual è lo scopo di spingerlo in dettaglio, prolungare la vita e prolungare la giovinezza. 
La canzone è centoquaranta e ogni parola è vera e significativa. 
Se non lo persegui, sarà una perdita di tempo e rimpianti.
canzone della mano
Strizza le scarpe e strizzale con cura. 
È difficile entrare se ti segui l’un l’altro su e giù. 
Lascia che mi colpisca con grande forza. 
Colpisce quattro o duemila catties. 
Se l’introduzione fallisce, sarà fuori. 
Appiccicoso appiccicoso appiccicoso. 
Detto di nuovo. 
Non si muove. 
non mi muovo. 
Si mosse leggermente. 
Muoviti prima. 
La forza sembra allentata ma non allentata. 
Sarà esposto o meno. 
Costantemente determinato.
Tredici potenziali azioni e soluzioni mentali
  Promuovere il qi con il cuore e renderlo calmo può essere contenuto fino all’osso. 
Usa il Qi per muovere il corpo e far sì che le cose vadano lisce, in modo che la convenienza possa essere seguita dal cuore. 
Se lo spirito può essere sollevato, non c’è paura di essere lenti o pesanti, che è il cosiddetto “pendere dalla testa”. 
La mente e l’energia devono essere cambiate in modo flessibile, che è il divertimento della dolcezza e della vitalità. 
Anche la cosiddetta “realtà virtuale che cambia”. 
Quando si esercita energia, si dovrebbe essere calmi e rilassati e concentrarsi su un lato; quando si sta in piedi, si dovrebbe essere eretti e a proprio agio, sostenendo gli otto lati. 
Il movimento del Qi è come una perla a nove curve, ed è sempre benefico (il significato del Qi che pervade il corpo). 
Il movimento dell’energia è come affinare l’acciaio, come può essere indistruttibile? 
La forma è come un falco che cattura un coniglio e lo spirito è come un gatto che cattura un topo. 
Silenzioso come una montagna, in movimento come un fiume. 
Immagazzinare energia è come tirare un arco e rilasciare energia è come scoccare una freccia. 
Cerca la linearità nella canzone, memorizzala prima di inviarla. 
La forza viene inviata dalla colonna vertebrale e i passi cambiano con il corpo. 
Ricevere è rilasciare, rompere e riconnettere. 
Alternarsi deve avere la piegatura, avanti e indietro deve avere la conversione. 
Estremamente morbido e poi estremamente duro, traspirante e poi flessibile. 
Il Qi viene nutrito direttamente senza danni, l’energia viene immagazzinata in modo flessibile e ha un surplus. 
Il cuore è l’ordine. 
Qi è la bandiera e la vita è la bandiera. 
Cerca prima lo sviluppo. 
Dopo aver cercato la compattezza, possiamo raggiungere la meticolosità.
  Si dice anche: prima nel cuore, poi nel corpo, l’addome è rilassato, il qi è raccolto, la mente è rilassata e il corpo è calmo. 
Ricorda sempre nel tuo cuore: “tutto si muove, tutto è fermo e tutto è fermo”. 
Tira avanti e indietro l’aria per attaccarla alla schiena e raccoglierla nella colonna vertebrale. 
Consolidare lo spirito internamente ed esprimere conforto esternamente. 
Camminando come un gatto, muovendo energia come seta filante. 
L’intera mente è focalizzata sullo spirito, non sul qi, e stagnante quando è sul qi. 
Quelli con energia sono impotenti e quelli senza energia sono pura forza. 
L’aria è come una ruota e la vita è come un asse.
Tredici potenze
Prendi la coda del passero. 
frusta singola. 
Alza le mani. 
La gru bianca spiega le ali. 
Abbraccia le ginocchia e piega i passi. 
Agitando il gesto pipa. 
Martello a blocco a movimento progressivo. 
Come chiuso come chiuso. 
Abbraccia la tigre e torna alla montagna. 
Prendi la coda del passero. 
Guarda la parte inferiore del gomito e del martello. 
Scimmia da carro. 
Potenziale di volo obliquo. 
Alza le mani. 
La gru bianca spiega le ali. 
Abbraccia le ginocchia e piega i passi. 
ago di mare. 
Braccio del ventilatore. 
Girati e batti. 
Ha esitato a fermarsi e battere. 
Tieni la coda del passero verso l’alto. 
frusta singola. 
Mani di nuvola. 
Cavallo da alta esplorazione. 
Separa i piedi. 
Girati e calcia i piedi. 
Fare progressi. 
Girati e batti. 
Due calci riflessivi. 
Sali e batti. 
Il doppio vento trafigge le orecchie. 
Drappeggiato e preso a calci. 
Girati e calcia i piedi. 
Frusta singola obliqua. 
I cavalli selvaggi si spaccano la criniera. 
La ragazza di giada fa la spola. 
frusta singola. 
Gesti di nuvola. 
Il gallo d’oro è indipendente. 
Scimmia da carro. 
Potenziale di volo obliquo. 
Alza le mani. 
La gru bianca spiega le ali. 
Abbraccia le ginocchia e piega i passi. 
ago di mare. 
Braccio del ventilatore. 
Tieni la coda del passero verso l’alto. 
frusta singola. 
Mani di nuvola. 
Cavallo da alta esplorazione. 
Pendolo a croce. 
Batti le ginocchia e batti le dita. 
Tieni la coda del passero verso l’alto. 
Tendenza al ribasso a frusta singola. 
Passa a sette stelle. 
Fai un passo indietro e attraversa la tigre. 
Gira i piedi e oscilla. 
Inchinati e spara alle tigri. 
Sali per afferrare la coda del fringuello. 
Combina il Tai Chi.

Powered by WordPress.com.

Up ↑