ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείσσων ..L’armonia invisibile è superiore all’armonia visibile Eraclito

ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείσσων »
(Eraclito, fr. 54)

L’armonia invisibile è superiore all’armonia visibile 

Rispondi

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d