Cheironomia χειρονομία Skiamachia σκιαμαχία nel Pugilato arcaico pigmachia πυμαχία pygmachía, pugilātus

pigmachia in greco πυμαχία pygmachía, in latino pugilātus